Novetats de la REFORMA FISCAL de l'IRPF incloses en la Llei 26/2014, que ha estat publicada recentment, i que entren en vigor a partir de l'1 de gener de 2015

En general, disminueix els TIPUS DE RETENCIÓ a aplicar, entre els exercicis 2015 i 2016.

·         Endarreriments de rendiments del treball que correspongui imputar a exercicis anteriors. El percentatge de retenció i ingrés a compte serà del 15 %, tret que es tracti dels endarreriments d'administradors o dels derivats d'impartir cursos, conferències, col•loquis, seminaris i similars, o derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, que mantindran els seus diferents tipus de retenció.

·         Retenció “general” dels rendiments del treball per la condició d'administradors i membres de consells d'administració. Serà del 37% en 2015 i del 35% a partir del 2016. No obstant això estableix un percentatge de retenció reduït del 19% para quan els rendiments procedeixin d'entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros (20% en 2015)

·         Rendiments del treball derivats d'impartir cursos, conferències, col•loquis, seminaris i similars, o derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació. Serà del 18 % a partir de 2016 (19 % en 2015)

·         Retenció “general” per rendiments d'activitats professionals. Serà del 19% en 2015 i del 18% a partir de 2016. Manté el supòsit especial del 9%, i també el percentatge reduït del 15% per als autònoms professionals amb menors rendes (15.000 €).

·         En 2015, els percentatges dels pagaments a compte establerts en el 19% previstos en l'article 101 (rendiments del cabdal mobiliari (interessos); rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament de béns immobles urbans, guanys patrimonials de transmissions o reemborso accions, premis, propietat intel•lectual, industrial, arrendament de béns mobles,…), o els relacionats amb els nous PLANES d'estalvi a llarg termini, o amb la cessió drets d'imatge, serà del 20 % en 2015 i 19 % a partir 2016.
L'import de la indemnització exempta per acomiadament o cessament del treballador tindrà com a límit la quantitat de 180.000 euros. Aquest nou límit no resultarà d'aplicació a les indemnitzacions per acomiadaments o cessaments produïts amb anterioritat a 1 d'agost de 2014 i tampoc als acomiadaments que es produeixin a partir del 01-08-2014 quan derivin d'un *ERE aprovat, o un acomiadament col•lectiu en el qual s'hagués comunicat l'obertura del període de consultes a l'autoritat laboral, amb anterioritat a aquesta data.
Nova exempció, aplicable als rendiments “positius” del cabdal mobiliari procedents dels nous Planes d'Estalvi a llarg termini creats per aquesta llei, sempre que el contribuent no efectuï disposició alguna del capital resultant del Pla abans de finalitzar el termini de 5 anys des de la seva obertura.

Els dividends i participacions en beneficis obtinguts per la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat estaven exempts amb el límit d'1.500 euros anuals. Aquesta exempció queda suprimida.
Les societats civils amb objecte mercantil, van a estar subjectes a l'Impost de Societats des de l'1 de gener de 2016, i per tant ja no van a tributar en l'IRPF a través del règim d'atribució de rendes.

*Minora del 40 al 30 % el percentatge de reducció aplicable als rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps. S'han simplificat els requisits per a la seva aplicació en l'àmbit dels rendiments del treball, al mateix temps que s'han igualat els límits absoluts per a la seva aplicació qualsevol que sigui la qualificació de la renda (300.000 € anuals)
Incrementa l'import de la reducció legal per obtenció de rendiments del treball, però la mateixa només podrà aplicar-se als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 14.450 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros.

Suprimeix la reducció del 100% del rendiment net per arrendament de béns immobles destinats a habitatge quan l'arrendatari té una edat compresa entre els 18 i 30 anys, i a partir de 2015 solament podran deduir-se el 60%.
S'ha revisat el tractament fiscal de la distribució de la cosina d'emissió d'accions o participacions i de les reduccions del capital social amb devolució d'aportacions d'empreses no cotitzades.

Els rendiments procedents d'una entitat en la capital de la qual participi el contribuent, derivats de la realització d'activitats professionals de caràcter general, es qualificaran com a rendiments d'activitats econòmiques quan el contribuent estigui inclòs, a aquest efecte, en el RETA, o en una mutualitat de previsió social alternativa.
Per considerar l'arrendament d'immobles com a activitat econòmica, suprimeix el requisit de disposar almenys, d'un local exclusivament destinat a dur a terme la gestió de l'activitat, i es manté el requisit de tenir almenys una persona emprada amb contracte laboral i a jornada completa.

Estableix com a límit màxim de l'import de provisions i despeses de difícil justificació deduïbles en el règim d'estimació directa simplificada, 2.000 euros anuals.
Revisa el règim d'estimació objectiva (mòduls), exigint a partir de 2016 nous requisits per a la seva aplicació i reduint els límits per a la seva aplicació, i reduint les activitats que es poden acollir al mateix.

Amb caràcter general l'import de la reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques en estimació directa pansa a ser de 2.000 euros, i estableix una reducció addicional si el rendiment net d'aquestes activitats econòmiques és inferior a 14.450 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les activitats econòmiques superiors a 6.500 €. També crea una nova reducció per als contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 € que no han pogut aplicar l'anterior.
Elimina l'aplicació dels coeficients d'actualització (que corregeixen la depreciació monetària actualitzant el valor d'adquisició) en la transmissió d'immobles.

Modifica el règim transitori aplicable als guanys patrimonials derivades d'elements patrimonials adquirits amb anterioritat a 31 de desembre de 1994, establint quantia màxima del valor de transmissió de 400.000 € per poder aplicar els coeficients d'abatiment.
L'aplicació del nou tractament fiscal de la venda de drets de subscripció d'accions cotitzades es posposa fins a 2017.

S'incentiva fiscalment la constitució de rendes vitalícies assegurades per majors de 65 anys, declarant eximeix el guany patrimonial derivada de la transmissió de qualsevol element patrimonial, sempre que l'import obtingut en la transmissió de destini a constituir una renda de tal naturalesa.
Quant als rendiments de treball en espècie, permet seguir aplicant l'exempció relativa al lliurament d'accions o participacions als treballadors de la pròpia empresa, però sempre que aquesta oferta s'efectuï, en les mateixes condicions, a tots els treballadors en actiu.

Els guanys i pèrdues patrimonials que es posin de manifest en ocasió de transmissions d'elements patrimonials s'integraran a la base imposable de l'ESTALVI, qualsevol que sigui el termini de permanència en el patrimoni del contribuent, tal com succeïa amb anterioritat a 2013.
Els plans de pensions i altres sistemes de previsió social també han sofert alguns canvis, com la modificació dels límits màxims conjunts de reducció. Destaca la supressió dels límits especials del 50% i 12.500 € per als contribuents majors de 50 anys i la disminució del límit quantitatiu general a 8.000 € anuals (abans 10.000). Manté el límit addicional de 5.000 € per a assegurances col•lectives dependència.

Destaquen les modificacions i novetats que afecten al rescat de les aportacions dels plans de pensions. En els plans de previsió assegurats, a més dels supòsits de malaltia greu i desocupació de llarga durada, també podran ser objecte de disposició anticipada els drets que corresponguin a cosines abonades amb almenys deu anys d'antiguitat.
En l'escala de gravamen GENERAL es redueix el nombre de trams, dels 7 actuals a 5, i es redueixen els tipus marginals aplicables en els mateixos. La reducció es produeix entre els exercicis 2015 i 2016.

S'aprova una nova tarifa aplicable a la base liquidable de l'ESTALVI en la qual es redueixen els marginals de cadascun dels trams, rebaixa que s'intensifica per a l'exercici 2016.
Suprimeix la deducció per lloguer de l'habitatge habitual. Els inquilins de contractes d'arrendament d'habitatge habitual celebrats a partir de l'1 de gener de 2015 ja no podran aplicar la deducció per les quantitats satisfetes pel lloguer.

Noves deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec de fins a 1.200 € anuals, per als contribuents que realitzin una activitat per compte propi o aliena per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat. Permet el seu abonament mensual anticipat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada