Reforma tributària aprovada pel Govern el passat 27 de juny. Novetats més rellevants en l'àmbit soci-laboral:


1) Les indemnitzacions per acomiadament passaran a tributar per IRPF. Amb la nova reforma fiscal, totes les indemnitzacions per acomiadament hauran de tributar, encara que es beneficiaran d'un mínim exempt de 2.000 euros per any treballat (el que permetrà que els contribuents amb sous de 20.000 euros o menys no hagin de pagar a Hisenda quan siguin acomiadats).
2) Es revisa la reducció general per rendiments del treball, integrant-se en la mateixa l'actual deducció en quota, al mateix temps que s'eleva el seu import per als treballadors de menors recursos. D'aquesta forma, els treballadors podran minorar el seu rendiment del treball en una quantia fixa de 2.000 euros en concepte d'altres despeses.
3) S'incrementa la reducció aplicable a determinats treballadors per compte propi o autònoms, al mateix temps que es crea una reducció general per a la resta d'autònoms de menors recursos, absorbint-se amb això la deducció per percepció de rendiments d'activitats econòmiques.
4) Els contribuents que treballin fora de la llar i tinguin ascendents o descendents amb discapacitat al seu càrrec, o formin part d'una família nombrosa, podran practicar una deducció en la quota diferencial de fins a 1.200 euros anuals per cadascuna d'aquestes situacions, deducció que a més és perfectament compatible amb l'actual deducció per maternitat.
5) Es rebaixen els tipus de retenció a professionals amb baixos ingressos.

6) La imputació fiscal de la part de les cosines satisfetes que correspongui al capital en risc per defunció o incapacitat en els contractes de segur que cobreixin conjuntament les contingències de jubilació i de defunció o incapacitat passa a ser obligatòria.
7) Diversos conceptes que no tenien la consideració de rendiments en espècie passen a tenir-ho encara que estiguin exempts i uns altres deixen de ser-ho (accions o participacions de la pròpia empresa o d'altres empreses del grup que es lliuren als treballadors).
8) Es modifica la valoració d'algunes rendes en espècie: la utilització d'un habitatge que sigui propietat del pagador i la utilització o lliurament de vehicles automòbils, destacant que, en el cas de cessió de l'ús de vehicles considerats eficients energèticament, la valoració resultant es podrà reduir fins a en un 30 per cent.

9) Es modifiquen les reduccions.
10) El límit de les primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència reduïbles de la base imposable pansa de 10.000 a 8.000 euros anuals, mantenint-se en 5.000 euros anuals si es tracta d'assegurances col·lectives de dependència.

11) S'elimina la deducció per obtenció de rendiments del treball o d'activitats econòmiques, afegint-se una deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.
12) Se simplifica el règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol, fins i tot als desplaçats abans de l'1 de gener de 2105, de manera que podran optar per tributar per l'Impost sobre la Renda de no Residents, no només els qui es desplacin a territori espanyol per un contracte de treball, sinó també els qui adquireixin la condició d'administrador d'una entitat en la capital de la qual no participi o quan la participació en la mateixa no determini la consideració d'entitat vinculada.

13) El límit fins al qual no hauran de declarar els contribuents que obtinguin rendes procedents exclusivament de rendiments íntegres del treball, s'incrementa d'11.200 a 12.000 euros anuals.
14) Es redueixen els tipus de retenció, que passen a ser del 19 al 45% segons cinc trams d'ingressos.

15) S'estableix un import anual màxim conjunt d'aportacions i contribucions empresarials als sistemes de previsió social de 8.000 euros anuals. I per a les assegurances col·lectives de dependència contractats per empreses per cobrir compromisos per pensions de 5.000 euros anuals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada