NOVA LLEI DE LLOGUER D'HABITATGES


El 6 de juny de 2013 va entrar en vigor la nova llei de lloguer d'habitatges, que es va aprovar en el marc de flexibilització i foment del mercat de lloguer.

L'objectiu principal de la mateixa és flexibilitzar el mercat dels arrendaments, buscant l'equilibri entre les necessitats del lloguer d'habitatges i les garanties que han d'oferir-se als propietaris que els lloguen.


Principals modificacions de la Llei:


- Llibertat de pacte (el contracte es regeix segons la voluntat de les parts).

- Es flexibilitza la durada obligatòria.

o Pròrroga obligatòria de fins a 5 anys, passa a ser de fins a 3 anys.

o Pròrroga tàcita vençut el contracte, passa de 3 anys a 1 any.

- Possibilitat de recuperar la finca durant el 1er any per destinar-la a habitatge habitual, o per familiars de 1er grau i/o cònjuge en cas de divorci. (previ avís a l'arrendatari amb dos mesos d'antelació).

- Possibilitat per part de l'arrendatari de desistir del contracte (han d'haver transcorregut 6 mesos des de la signatura i s'ha de comunicar al propietari amb 30 dies d'antelació).

o Possibilitat de pactar que el desistiment de l'arrendatari comporti el pagament d'una indemnització al propietari equivalent a 1 mes de renda per cada any que resti per complir.

- Es podrà pactar la renúncia de l'arrendatari al dret d'adquisició preferent.

- Comprador d'habitatge llogat:

o Obligat a mantenir el lloguer si el contracte està inscrit en el Registre de la Propietat abans de la transmissió. Si no és així, haurà de marxar en un termini de tres mesos a partir de la comunicació de l'adquisició de la finca.

- Renda:

o Es podrà actualitzar en la data en què es compleixi cada any de vigència del contracte.
o Els contractes podran pactar el tipus o criteris d'actualització, o, mancant pacte, s'aplicarà IPC dels últims 12 mesos abans de l'actualització.

o Possibilitat de pactar substitució de cobrament per reforma o rehabilitació de l'habitatge, sense que al final de l'arrendament suposi compensació alguna per part de l'arrendador.

- Millores en els procediments de resolució i desnonament.

o En arrendaments inscrits en el Registre de la Propietat, es pot pactar que en cas d'impagament es resolgui el contracte i es restitueixi l'habitatge immediatament, aquesta resolució de contracte, podrà ser realitzada judicial o notarialment, una vegada s'hagi requerit a l'arrendament i aquest no hagi pagat en els 10 dies següents.

o Creació d'un registre de sentències fermes d'impagament de lloguer en el qual automàticament s'inscriuran les sentències judicials, i al que els propietaris tindran accés prèvia presentació d'esborrany de contracte.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada