Avantprojecte de Llei d'Arrendaments Urbans

presentat per la ministra de Foment el 27/08/2012, pendent d'aprovació.

Cal destacar com més importants, les següents modificacions:

1. Es dóna prioritat a la voluntat de propietari i inquilí, que podran pactar l'actualització de la renda, amb independència de l'IPC, així com la renúncia de l'inquilí al dret d'adquisició preferent. Si no hi ha pacte, segueix vigent el dret d'adquisició preferent pel mateix en contractes de durada inferior a 5 anys.

2. L'inquilí podrà amb independència de la durada del contracte, desistir del mateix en qualsevol moment sempre que ho comuniqui amb un mes d'antelació.

3. Es flexibilitza la durada dels contractes, reduint-se el termini de pròrroga forçosa de 5 a 3 anys, el termini de pròrroga tàcita a 1 any i l'actualització de les fiances s'ajusten al nou termini de 3 anys.

4. El propietari podrà recuperar l'habitatge per a residència habitual (sempre que sigui per a ell, familiars en 1er grau de consanguinitat o per adopció, o cònjuge en cas de divorci) sense que s'hagi pactat en el contracte, amb un preavís de 2 mesos.

5. Es reforça la seguretat del tràfic jurídic immobiliari, per la qual cosa el comprador d'un habitatge arrendat només estarà obligat a mantenir a l'inquilí en els arrendaments inscrits en el Registre de la Propietat, encara que la inscripció registral continua sense ser obligatòria.

6. Agilització del procediment de desnonament, habilitant-se un termini de deu dies perquè l'arrendatari pagui el deute pendent, simplificant la composició de la Comissió judicial i duplicant la capacitat operativa dels jutjats.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada