Nova Llei de Costes

L'avantprojecte de la nova Llei de Costes aprovat pel Govern espanyol incorpora importants modificacions en la vigent normativa amb la finalitat d'activar el mercat immobiliari i acabar amb l'especulació del litoral.
D'entre les novetats que es pretén introduir, en destaquen:
1) S'amplien les concessions temporals d'immobles situats al domini públic costaner fins a 75 anys.
2) Es permet la transmissió d'aquests immobles per causa de mort i inter vivos.
3) S'amplia el termini de notificació dels hereus per a poder subrogar-se en les concessions vigents fins a 4 anys.
4) Es permeten obres de reparació, millora i consolidació a les edificacions situades a la zona de servitud sense necessitat de recabar autorització administrativa prèvia.
5) Es redueix la superficie de servitud a 20 metres per a aquells nuclis de població que tot i no tenir la qualificació de sòl urbà, compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta qualificació.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada