Entrada en vigor de la taxa judicial catalana


El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de dimecres 15 d’octubre de 2014, publica l’Ordre JUS/303/2014, de 13 d’Octubre, per la qual s’estableixen el procediment i els terminis d’auto-liquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de Justícia en els supòsits a què fa referencia l’apartat 1 del article 3 bis.1.1., del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada