Requisits del Reial decret 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris i suspensió dels desnonaments

L'objecte fonamental del Reial decret-llei és la suspensió immediata, i per un termini de dos anys dels desnonaments de les famílies que es trobin en situació d'especial risc d'exclusió. Aquesta mesura impedirà que es procedeixi al llançament que finalitza amb el desallotjament de les persones, però no afectarà al procediment d'execució hipotecària; és a dir, es tracta d'una moratòria, d'una suspensió, en la confiança que la situació dels afectats millori

La segona qüestió clau de la norma és la determinació de les persones que podran acollir-se a ella. La suspensió dels llançaments afectarà a persones d'especial vulnerabilitat, i que hauran de complir tres tipus de *requisits: "personals", "econòmics" i de "quota hipotecària".

Els col·lectius socials que podran acollir-se a les mesures seran:


• famílies nombroses;

• famílies monoparentals amb dos fills a càrrec;
• famílies que tinguin al seu càrrec un menor de tres anys o algun membre discapacitat o depenent;
• famílies en les quals el deutor hipotecari es trobi en situació de desocupació i hagi esgotat les prestacions socials,

• víctimes de violència de gènere.

Quant al requisit econòmic, caldrà que les famílies que s'acullin a la suspensió, no superin el límit de tres vegades el IPREM, sent, a més, necessari que la unitat familiar hagi vist alterada la seva situació econòmica de forma significativa en els quatre anys anteriors al moment de la sol·licitud, una "alteració significativa de circumstàncies econòmiques" que es mesurarà en funció de la variació de la càrrega hipotecària soferta sobre la renda en el període referit.


Finalment, per acollir-se a la mesura caldrà que la quota hipotecària resulti superior al 50% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar, o que es tracti d'un crèdit o préstec garantit amb hipoteca que recaigui sobre l'únic habitatge en propietat de l'actor i que s'hagi concedit per a l'adquisició d'aquesta.


I un anunci important i de gran transcendència en tant que ajudarà a pal·liar la situació de les persones que ja s'han vist afectades pels llançaments, el Govern impulsarà en col·laboració amb el sector financer la constitució immediata d'un fons social d'habitatges destinats a aquelles persones que ja hagin estat desallotjades del seu habitatge habitual per impagament d'un préstec hipotecari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada